O časopisu EKONOMSKI IZAZOVI

Časopis "Ekonomski izazovi" u izdanju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Departmana za ekonomske nauke, objavljuje stručne, naučne i pregledne radove iz svih društveno-humanističkih, informatičko-matematičkih nauka, kao i priloge iz onih naučnih disciplina koje na istraživački, analitički i imperativan način osvjetljavaju problematiku savremene nauke. Poseban akcenat u časopisu je stavljen u oblasti "ekonomije" kako bi čitaocima, nezaposlenim ljudima, ljudima koji rade u neuspješnim preduzećima, ljudi koji imaju dobre ideje, a nijesu pokrenuli biznis, damo uputstvo u pokretanju biznisa. Da im pomognemo da identifikuju šanse i da osmišljeno i odlučno krenu u samostalno kreiranje sopstvene sudbine, u razvoj preduzetničkog biznisa i preduzetničke ekonomije, koji našoj zemlji nedostaje. Ovakvom pristupu pruža se mogućnost ostvarivanje primarnog cilja - raznovrsnost u pristupu i sagledavanju naučnog, stručnog stvaralaštva, a čiji je cilj unapređenje nastave na univerzitetu. Časopis je namijenjen nastavnicima, saradnicima i studentima doktorskih studija da objavljuju radove kako bi ispunili obaveze prije odbrane doktorske disertacije. Uređivanjem časopisa bavi se uređivački odbor sastavljen od nastavnika i saradnika na Departmanu kao i spoljnih članova sa renomiranih naučno-istraživačkih institucija iz zemlje i inostranstva. Svi objavljeni naučni i stručni radovi podležu obaveznoj recenziji dva nezavisna recenzenta. Pozitivno recenzirani radovi objavljuju se na srpski, bosanski, hrvatski i crnogorski. Obaveza nam je da se svaki naredni broj fokusira na interdisciplinarni dijalog i planira proširenje kruga aktera u cilju stvaranja što bolje pozicije na međunarodnoj naučnoj sceni.

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Bećir Kalač